Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalice malice
take-me-to-Scotland
6473 8123
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalice malice
take-me-to-Scotland
0314 8e14 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamalice malice
take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
take-me-to-Scotland
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viadeepbluex deepbluex
take-me-to-Scotland
6937 4d1e
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
take-me-to-Scotland
7333 2ae4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
0726 420f 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
9506 6bc5
take-me-to-Scotland
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.

February 13 2020

take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix
take-me-to-Scotland
7338 7daf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme

February 08 2020

take-me-to-Scotland
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn viadeepbluex deepbluex
take-me-to-Scotland
3971 e669 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszczerychichot szczerychichot
7877 585f
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl