Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
4447 6123 500

June 22 2018

take-me-to-Scotland
3972 7cfa 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
4286 5693
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
9800 c639 500
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny
take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland

June 21 2018

take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
take-me-to-Scotland
9134 b18e 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme
take-me-to-Scotland
3957 f7b7 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
4248 4669 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
Powietrze jest pełne szczegółów, nawet cisza jest dźwiękiem: im bardziej zwraca się na nią uwagę, tym bardziej wydaje się skomplikowana, złożona z wibracji, które dotykają się i znoszą wzajemnie.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viaheartbreak heartbreak

June 10 2018

take-me-to-Scotland
5220 3022 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl