Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viamalice malice

February 17 2019

take-me-to-Scotland
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viabeattman beattman
take-me-to-Scotland
9788 7888
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
Reposted byjerzjezyrobintsnotyourstrawberry
take-me-to-Scotland
9732 d3c0 500
take-me-to-Scotland
"Nagie ciało kobiety jest cząstką wieczności nie do objęcia oczyma mężczyzny"
— W. Blake
Reposted bybukazlaegzystencjalenifcanotyourstrawberryfrytkatosia
take-me-to-Scotland
[...] była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— A. Sapkowski
Reposted bybakteryja bakteryja
take-me-to-Scotland
I że człowiek niekoniecznie postępuje tak, jak mu dyktuje rozum, tylko wprost przeciwnie. I to właśnie daje szczęście.
— J. Głowacki
Reposted bylenifca lenifca
take-me-to-Scotland
9396 d6be
Reposted fromfatique fatique viaSkydelan Skydelan

February 16 2019

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Nauczyłeś mnie, że miłość nie polega na słowach. To konkretne działania. Okazywałeś mi swoją miłość tym, jak na mnie patrzysz, jak mnie traktujesz (...).
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
take-me-to-Scotland

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
take-me-to-Scotland

November 27 2018

take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl