Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

take-me-to-Scotland
2311 e680 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
take-me-to-Scotland
3690 807a 500
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu

August 06 2018

take-me-to-Scotland
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viarainingman rainingman
take-me-to-Scotland
9773 771b
Reposted fromheroes heroes viamiimi miimi
take-me-to-Scotland
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
take-me-to-Scotland
2102 bd8d 500
Reposted from4777727772 4777727772
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland

To ten rodzaj faceta, który wywołuje suchość w ustach i na którego wszyscy patrzą, gdy wchodzi do pomieszczenia.

— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
take-me-to-Scotland
3573 e34d 500
Reposted frompiehus piehus viamartolinka martolinka
take-me-to-Scotland
Reposted fromFlau Flau viaSylvka Sylvka

August 04 2018

take-me-to-Scotland

Chciałam się zakochać w kimś przystojniejszym, ale zakochałam się w tobie. Nic na to nie poradzę.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
take-me-to-Scotland
2796 2110 500
Reposted fromFienrira Fienrira

August 03 2018

take-me-to-Scotland

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć
take-me-to-Scotland
3497 cb07
mm

August 02 2018

take-me-to-Scotland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl